Vergi Resim Harç Belgesi Süre Uzatımı

 

Belge Süresi ve Ek Süreler:

  • Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin süreleri azami 24 aydır. Ancak, yurt dışı ve yurt içi müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayi projeleri ile yurt dışında mağaza açılması ve işletilmesine ilişkin belgelerin süresi proje süresi kadar; Türk Eximbank tarafından proje bazında kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin belgelerde ise, belge süresi vade süresine paralel olarak tespit edilebilir. Ayrıca, yap-işlet modeli çerçevesinde düzenlenen belgelerin süresi yatırım projesi kadardır.
  • Süre başlangıcı vergi, resim ve harç istisnası belgesinin tarihidir. Ayrıca, belge kapsamında ilk istisnanın uygulandığı tarihe kadar azami üç ay olmak üzere vergi, resim ve harç istisnası belgesi süresi uzatılabilir.
  • Kalkınma Bakanlığı cari yıl yatırım programında yer alan projeler & savunma sanayi projeleri & kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malına, sınai mamullere ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleler & kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan uluslararası taşımalar ile bu kurum ve kuruluşlar tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi taşıma faaliyetleri & yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri & kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesi ile ilgili üretim faaliyetlerine ilişkin belgelere ihale makamının; yerli firmalarca, ihraç ürünlerinin pazarlanması amacıyla yurt dışında mağaza açılması veya işletilmesi projelerine ise Türk Eximbank‘ın uygun görüşü alınarak belge konusu iş tamamlanıncaya kadar ek süre verilebilir. Belge süresi bitiminden sonra yapılan süre uzatımları, belge bitim tarihinden itibaren hüküm ihtiva eder. Ayrıca; yerli imalatçı firmaların, Bakanlıkça yayımlanan Tebliğ eki yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri kapsamındaki belgelere, gerekli bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığına müracaat edilmesi halinde, belge süresinin bitimini müteakip belge konusu iş tamamlanıncaya kadar ek süre verilebilir.
  • Yine, gerekli bilgi ve belgelerle Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi halinde, belge süresi bitimini müteakip belge konusu işin tasfiyesine yönelik hukuki ve mali işlemler sonuçlanıncaya kadar belge süresinin uzatılması kaydıyla, istisna uygulamasına devam edilir. Ancak, bu durum kredi vadesinin uzatılması anlamına gelmez. Nakdi kredilerde kredi süresi, bu süre ile paralel olarak uzatılmaz ve kredi tasfiye edilememiş ise süreyi aşan zaman diliminde istisna uygulanmaz.
  • Gerekli bilgi ve belgelerle Ekonomi Bakanlığına başvurulması halinde, belge konusu işe ait hukuki ve mali işlemler sonuçlanıncaya kadar belge süresi bitimini müteakip ek süre verilebilir. Verilen ek süre dahilinde istisna uygulamasına devam edilir.
  • Firmaların bu kapsamda yer alan ek sürelerden yararlanabilmesi için, belge süresi sonundan itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa süre uzatımı başvurusu yapmaları gerekmektedir. Bu süreyi aştıktan sonra yapılan başvurular değerlendirilmez.

Belgenin Revizesi: Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri, ilgili firmanın başvurusuna istinaden belge ihracat taahhüdü kapatılıncaya kadar Bakanlıkça revize edilebilir.

İhracat Taahhüdünün Kapatılması:

  • Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin ihracat taahhütleri; belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi kaydıyla, Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Merkez Bankasınca belirlenen usuller çerçevesinde, anılan bankanın ilgili şubesi tarafından kapatılır. Kapatma işlemi Bakanlığa, firmaya ve ilgili vergi dairesine bildirilir.
  • İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında düzenlenen belgelerin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında KDV hariç satış fiyatı esas alınır.
  • Belge ihracat taahhütleri kapatılırken; döviz karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde satış veya teslimat belgesi ile döviz alım belgesinin, Türk Lirası karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlerde ise satış veya teslimat belgesinin ibrazı aranır. Ayrıca, TL karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlere ilişkin düzenlenen vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde satış veya teslimat belgesinin düzenlendiği tarihteki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

Belge Kapatma İşlemleri: Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhütleri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen ve belgede taahhüt edilen gelirlerle kapatılır.

error: Korunan İçerik