YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
Devlet, yatırımın durumuna ve konusuna göre bölgesel ve sektörel anlamda belirli şartlar ve destek unsurları getirmiştir. Eğer yatırımınız bu şartları karşılıyorsa, mutlaka destek unsurlarından faydalanmanız sizin lehinize bir durum oluşturmaktadır. Bu desteklerden faydalanabilmenin tek yolu, yatırımınıza başlamadan önce “Yatırım Teşvik Belgesi” almanızdan geçer.
Detaylı bilgi için tıklayınız
VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNASI

İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin
Vergi, Resim ve Harç İstisnasından yararlandırılmasına imkân sağlayan bir belgedir. Özellikle Kalkınma Bakanlığı’nın cari yıl yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından, uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen yerli firmaların, bu unsurlardan faydalanabilmeleri için sözleşme aşamasında bu belgeyi almaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız
MARKA TESCİLİ

Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan veya belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan
Ayırt Edici İşaret” marka olarak tanımlanmaktadır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız
TAKVİYE EDİCİ GIDA İZİNLERİ

Takviye edici gıdalar, "Normal beslenmeyi takviye amacıyla, vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, gibi besin ögelerinin veya bitki, bitkisel kaynaklı maddeler, biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin kapsül, tablet, pastil, toz paket, damlalıklı şişe ve benzeri formlarda hazırlanarak sunulan ürün" olarak tanımlanmaktadır. Takviye edici gıdalar tek bileşenli olabileceği gibi birden fazla bileşen de içerebilir. Takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzı belirlenen mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Buna göre, bu ürünler için ilgili yönetmelik kapsamında izin/onay alınması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için teklayınız
UBB KAYIT İŞLEMLERİ

Ulusal Bilgi Bankası (UBB); tıbbi cihaz yönetmeliği direktifleri kapsamında yer alan ürünler / cihazlar ile bunların üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan işletmelerin kayıt altına alındığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yürütülen elektronik tabanlı bir kayıt sistemidir. Sağlık Bakanlığı ile ticaret yapan başta medikal firmaları olmak üzere, Bakanlığa bağlı ihalelere katılmak isteyenler, hem firmalarını hem de ürünlerini bu sisteme kayıt ettirmelidirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız
İTHALAT İZİNLERİ

Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrol Belgesi, Ön Bildirim İşlemleri, İşgüm Kontrol Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzinleri, Kullanılmış Makine İthal İzinleri, Atom Enerjisi Kurumu İzinleri, Tarife Kontenjanı, EPDK İzinleri, TAREKS İşlemleri

Detaylı bilgi için tıklayınız

TEŞVİKLER

Ülkemizde gerek yatırımların gerçekleştirilmesinde, gerekse bu yatırımların işletmeye geçiş aşamasından sonra ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin ihracatına yönelik faaliyetlerin teşviki amacıyla, Devlet eli ile çeşitli destekler verilmektedir. Bu destek enstrümanları arasında; Yatırım Teşvik Belgesi, İhracat Teşvikleri, Dâhilde İşleme İzin Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi sayılabilir. Her bir destek için belirlenen kapasite ve şartları, mevzuatlarında belirtilen karşılıkları sağlayan firmalar bu desteklerden faydalanma hakkına sahiptirler. Bunun yolu da, faydalanılmak istenilen destekle ilgili belgeyi verme yetkisine sahip Kamu Kurumundan almasından geçmektedir. 

Devamı için tıklayın

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Sınai Mülkiyet Hakları; buluşların ve yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerinde, üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına, kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır. Marka Tescili, Patent Tescili, Faydalı Model Tescili, Endüstriyel Tasarım ve Uluslararası Marka Tescili sınai mülkiyet haklarının kapsamına girmektedir.

TURİZM BELGELERİ

Turizm yatırımlarında; turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turistik yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilerek asgari niteliklerinin belirlenmesi ve bu tesisler arasında standart birliği sağlanarak kalitenin yükseltilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca gerek yatırım aşamasında gerekse işletmeye geçiş aşamasında düzenlenen belgelerdir. Turizm belgeleri arasında; Turizm Yatırım Belgesi, Turizm İşletme Belgesi ve Seyahat Acentesi Belgesi sayılabilir. Dış turizme dönük yatırımlarda, turizm sektörüne sağlanan teşviklerden yararlanmak için, gerçekleştirilecek yatırımın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

YABANCI PERSONEL

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşı sayılmayan kişilerin; bağımlı olarak çalışabilmeleri ya da bağımsız olarak ticari faaliyet yürütebilmeleri için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni almaları gerekmektedir. Türkiye’de ikamet eden ve en az altı ay süreli geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri çalışma izni veya süre uzatım başvurularını doğrudan Bakanlığa yapabilirler. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca “Yabancı Personel Çalışma İzni Kriterleri” belirlenmiştir. Bu nedenle çalışma izin başvurularında sorun yaşanmaması için, başvuru sahibi işyerlerinin ve yabancıların karşılaması zorunlu olan değerlendirme kriterlerine göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Devamı için tıklayın

GARANTİ BELGESİ

İmalatçı – Üretici veya ithalatçı firmalar; imal veya ithal ettikleri ve ilgili Yönetmelik eki listede yer alan ürünler için, ilgili Bakanlığa başvurarak Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek Garanti Belgesi düzenlemek zorundadırlar.

İTHALAT İZİNLERİ

Yurtdışından ithal edilecek her ürün için; ithal edilen ürünün özelliklerine göre belirlenmiş olan mevzuat kapsamında, ilgili Bakanlıktan İthalat İzni alınması gereklidir. İthalatın zamanında yapılabilmesi ve gümrüklerde sorun yaşanmaması için, ürün gümrüğe gelmeden önce gerekli iznin alınması firmalarımızın mağdur olmaması adına önem arz etmektedir. Ürün gruplarına göre istenilen belgeler ve başvuru mercii farklılık arz etmektedir. İthal etmek istediğiniz ürün bilgilerini tarafımıza bildirmeniz halinde, gerekli ön inceleme ve araştırma en kısa sürede yapılarak, ilgili ürünün izin işlemleri hakkında gerekli bilgilendirme ve hazırlanması gereken başvuru evrak listesi güncel haliyle firmanıza bildirilecektir.

Devamı için tıklayın

MÜTEAHHİTLİK BELGELERİ:

Yurtdışında inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi hizmetler yapan veya yapacak olan gerçek kişi ve firmaların “Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi” veya yerine geçen “Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi” almaları zorunludur. Yurtdışında inşaat, tesisat ve montaj gibi hizmetler yapan gerçek kişi ve firmaların; üstlendikleri işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihraç talepleri ile inşaat malzemeleri ve işçilerinin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin kesin ihracına ilişkin talepler için yurtdışı müteahhitlik hizmeti kapsamında ihraç izni almak gerekir. Bu izinler için gerçek kişi ve firmaların Yurtdışı Müteahhitlik Belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu şekilde, gümrük vergisi ödemeden makine, teçhizat ve ekipmanların geçici ithal ve ihracı gerçekleştirilebilmektedir.

Devamı için tıklayın

ISO BELGELERİ

İmalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standartlarına uygun olarak kurmaları durumunda verilen belgedir.

Devamı için tıklayın

HİBELER

Ülkemizde; devlet eli ile ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarının kullanılmak suretiyle, gerek yeni işletmelerin kurulması gerekse mevcut işletmelerin modernize edilerek verimliliği ve kaliteyi arttırmaları için belirli oranlarda hibe destekleri verilmektedir. Bu destekler ağırlıklı olarak; tarımsal üretim, kırsal turizm ve hayvancılık sektörleri için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, imalat ve sanayi sektörleri için Kalkınma Ajansları, Ar-Ge projeleri kapsamında ise Tübitak eli ile verilmektedir.

Devamı için tıklayın

DİĞER HİZMETLER

Firmamız deneyimli ekibiyle, yan tarafta belirtilen hizmetler kapsamında da faaliyet göstermektedir.

Devamı için tıklayın

error: Korunan İçerik