Marka Tescili

MARKA:

 • Marka, bir işletmenin tüm varlıklarını temsil eden ayırt edici bir işarettir. Pazarlama stratejileri ve büyümenin temelinde, müşteriler için bir marka inşa etmek yatmaktadır. Marka tescilleri sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmemiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir. 
 • Benzer ürünleri ya da hizmetleri başkalarının ürün ya da hizmetlerinden ayırt etmek üzere kullanılan ya da belirli bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan AYIRT EDİCİ İŞARET marka olarak tanımlanmaktadır. Sözcükler, sayılar, harfler, şekiller, ürünün şekli veya ambalajı ile bunların birlikte sunuluşları marka olarak değerlendirilmektedir.
 • Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Marka tescilinin amacı, özel yasa ile getirilen korumadan yararlanmak anlamındadır.
 • Marka tescili sırasında en önemli konu, markanın seçimi ile marka tescilinin kapsayacağı malların ya da hizmetlerin saptanmasıdır. Markanın başkaları tarafından tescil ettirilmiş ya da kullanılan markalardan ayırt edilebilecek şekilde farklı olması gerekmektedir.
 • Marka tescilleri ile sağlanan koruma, tescil edilecek marka ve markanın kullanılacağı mallar ile sınırlı olduğu için, mal (ürün, eşya) listesi hazırlanırken, gerçek iş konusuna uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Markanın tescil tarihinden itibaren, beş yıl içinde mal listesinde yazılı mallarda kullanılması zorunlu olduğu ve markanın kullanılmadığı mal için, istek üzerine mahkemece iptal edilebileceği de değerlendirilmelidir.

MARKA ÇEŞİTLERİ:

 1. a) Ticaret Markaları
 2. b) Hizmet Markaları
 3. c) Garanti Markaları
 4. d) Ortak Markalar

TİCARET MARKALARI:

Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.

HİZMET MARKALARI:

Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bankaların, hastanelerin, reklamcılık, televizyon-radyo yayıncılarının, otellerin, restoranların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır.

GARANTİ MARKALARI:

Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti markalarına en iyi örnek; Uluslararası Yün Birliği’ne ait “WOOLMARK” markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından, firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000, CE işareti, Zürich Üniversitesi tarafından diş çürümesine yol açmayan çikletler üzerinde kullanılan özel tasarımlı diş resmi de garanti markalarına örnek gösterilebilir.

ORTAK MARKALAR:

Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

MARKA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

* Marka ön araştırma ve tescil başvurusu

 1. 1) Tescil edilecek markanın varsa logosu, (Yazı karakteri), amblemi, etiketi veya ambalaj örneği
 2. 2) Vekâletname
 3. 3) Marka başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu)

YURTDIŞI MARKA TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. 1) Faaliyet Belgesi
 2. 2) Vekâletname
 3. 3) Marka Örneği (Markanın Türkiye’deki marka tescil belgesinde veya başvurusunda yer alan örneğin aynısı olacaktır.)

Marka Sahibi ve Adresi: Marka sahibi, tüzel kişilik ise, tam unvanı, açık adresi-gerçek kişi ise, adı ve soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, açık adresi

Faaliyet Belgesi: Başvuru sahibinin imalat, ticaret, hizmet uğraşısını gösterir belge. Bu belge, Ticaret Sicili, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Vergi Dairesi ya da Esnaf Sicilinden alınabilir.

Marka Örneği: Mal ya da hizmetler için kullanılacak markanın yazı karakteri ya da varsa logosu, bunların uygulandığı etiket ya da ambalaj örneği.

Markanın Kullanılacağı Malların ya da Hizmetlerin Listesi (Marka Sınıf Seçimi): Bu liste hazırlanırken genel tabirler kullanılmamalıdır.

Özel Vekâletname: İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Vekâletnamedeki unvan ile Faaliyet Belgesindeki unvan aynı olmalıdır.

MARKA BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI:

 1.  Dilekçe: Tarafınıza göndereceğimiz matbu örneğe uygun olarak antetsiz düz beyaz kağıda daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla yazılıp, istenilen bilgiler noksansız olarak verilerek imzalanacak ve ilgili bölüme marka örneği yapıştırılacaktır. Dilekçede markanın kullanılacağı mal veya hizmetler genel ifade kullanılmadan yazılacaktır. 31.12.2001 Tarih ve 24627 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan BİK/TPE 01/2 nolu tebliğe (2/7/2002 tarihli Resmi Gazete de düzenleme yayımlanmıştır) uygun olarak istenilen sınıf veya sınıflar ayrı ayrı belirtilerek yazılacaktır. Mal veya hizmet listesinin Enstitüce düzenlenmesi halinde,verilen hizmete karşılık olarak liste düzenleme ücreti başvuru sahibinden istenir. Ayrıca, rüçhanlı başvurularda rüçhan ücretinin ödendiğini gösterir belge aslının başvuru anında verilmesi gerekir.
 2. 5 Adet Marka Örneği: Marka olarak kullanılmak üzere saptanan işaret en az 5*5 cm en fazla 7*7 cm ebadında hazırlanmalıdır. Marka örneği renkli veya siyah beyaz olabilir. Marka örneğinde Latin harflerin dışında harf veya rakam bulunması halinde bunların Latin harfleri ile rakamları karşılığının belirtilmesi zorunludur.
 3.  Marka Başvuru Harcı ve Ücreti Ödenti Belgesi Aslı: Ücretler marka sahibi ya da kanuni vekili adına yatırılacak, unvan veya adres farklı olmayacaktır.
 4.  İlave Sınıf veya Sınıfların Ücretinin Ödendiğini Gösterir Belge Aslı:
 5. Başvuru “Garanti Markası” ya da “Ortak Marka” Tescili İçin Yapılıyorsa: Markanın kullanılma usul ve şeklini gösterir, noter onaylı bir teknik yönetmelik hazırlanarak, müracaat evrakı ile birlikte verilmelidir.
 • Bu belgelerin eksik olması durumunda, eksikliklerin tamamlanması için iki ay süre verilir. Başvuru tarihi eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle belirlenir. Eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru yapılmamış sayılır.

MARKA TESCİLİ BAŞVURU SÜRECİ:

 •  Marka başvurusu yapılmadan önce aynı başvurunun yapılıp yapılmadığı TPE (Türk Patent Enstitüsü) tarafından araştırılır. Bu araştırmalar %80 olasılıkla markanın daha önce başkası adına tescil edilip edilmediğini gösterir. TPE tarafından yapılan araştırmalar ücretlidir.
 • Marka başvurusu yapıldıktan sonra TPE tarafından Şekli İnceleme (başvuru evraklarının doğruluğu) ve daha sonra Benzerlik araştırması yapılır. Bu araştırmalar ortalama sekiz ay sürmekte olup sonucunda olumlu görülen başvurular Resmi Marka Bülteni ile üç ay süre ile 3. şahısların itirazı için ilan edilir. Bu süre içerisinde itirazlar yapılır. Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde tescil kararı alınarak Resmi Marka Gazetesi ile tescil edilir.
 • Marka başvurusu itiraz olmadığı takdirde başvuru tarihinden itibaren 10-12 ay içerisinde sonuçlanmaktadır.
 • Marka koruma süresi 10 yıldır. Süresi sona eren marka yenilenebilir. Yenileme süresi 10 yılın bitimine 6 ay kala yapılırsa ödenecek harç düşük olacaktır. 10 yılı 6 ay geçtikten sonra yapılan müracaatlarda geçerlidir. Ancak yatırılacak olan harç miktarı artar.
error: Korunan İçerik