Vergi Resim Harç Belgesi Başvuru

VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Dilekçe (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış – Örneği tarafımızca gönderilecektir)
  • Vergi, resim ve harç istisnası “Proje Formu” (Tarafımızca hazırlanacaktır)
  • Varsa son üç ayda kapatılan belgelere ilişkin kapatma yazısı fotokopileri ile ihracat taahhütleri kapatılmamış vergi, resim ve harç istisnası belgeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyet tutarını gösteren liste (Banka tasdikli)
  • Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter tasdikli veya ticaret sicil memurluğu tasdikli örneği)

Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmayan kamu kurum ve kuruluşları için kuruluş kanunu ile konsorsiyum şeklinde yapılan başvurularda konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine ait ticaret sicil gazetesi

  • İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
  • Son yıla ait Bilanço ve Kâr – Zarar Cetveli (Vergi dairesince tasdikli)

Yeni kurulan firmalar için Bilanço ve Kâr – Zarar Cetveli yerine noter tasdikli vergi levhası, Bilanço ve Kâr – Zarar Cetveli düzenlenmeyen kamu kurum ve kuruluşları için vergi dairesinden alınan mükellefiyet belgesi ile konsorsiyum şeklinde yapılan başvurularda konsorsiyumu oluşturan firmaların her birine ait Bilanço ve Kâr – Zarar Cetveli sunulur. 

  • İhracat Taahhütnamesi (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerce imzalanmış-Örneği tarafımızca gönderilecektir)
  • Varsa faaliyetin firma tarafından yapılabileceğini tevsik eden bilgi ve belgeler (Turizm işletme belgesi, seyahat acentesi belgesi, uluslararası taşımacılık ve lojistik karnesi, gemi tasdiknamesi, müteahhitlik karnesi, mukavele örneği, imalatçı firmalar için kapasite raporu vb.)
  • Faaliyetin üstlenildiğini tevsik eden bilgi ve belgeler (İhalenin uluslararası [yerli ve yabancı isteklilere açık] olduğu veya faaliyetin yabancı para ile finanse edildiğine dair ilgili kurumdan [ihale kurumu] alınan yazı ile Kalkınma Bakanlığının cari yıla ait yatırım programı [proje] numarası)

NOTLAR:

a) Firmaların vergi, resim ve harç istisnası belgesi almak üzere, yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)’ne başvurmaları gerekir. Firmalar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Sunulan bilgi ve belgelerin Bakanlıkça incelenmesi sonucunda vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlenebilir. Belge düzenlenmesi durumunda düzenlenen belgelerin bir nüshası ilgili Merkez Bankası şubesine, bir nüshası ise firmaya gönderilir.

b) Vergi, resim ve harç istisnası belgeleri ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil etmez.

error: Korunan İçerik