Turizm İşletme Belgesi

 

TURİZM İŞLETME BELGESİ:

Turizm Tesisleri için İşletmeye Geçiş Aşamasında verilen belgedir. Belge talep edilen tesisin tür ve varsa sınıfı için Yönetmelikte tanımlanmış asgari niteliklere ve tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikler bölümündeki hususlara uygun olarak yapılmış olması gerekmektedir.

Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesisler için yatırım belgesi verilmesi, Değerlendirme Kurulu‘nun kararına bağlıdır.

Turizm desteklerinden yararlanmak için Yatırım İşletme Belgesi’nin alınması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Başvuru Dilekçesi: Matbu dilekçe formu (Örneği tarafımızca gönderilecektir) doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede, kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur.

2) Rapor: Tesis hakkında bilgilerin anlatıldığı raporda; tesisin adı, pafta, ada ve parsel numaralarının da belirtildiği açık adresi, türü ve varsa sınıfı, kapasitesi, işletme ve pazarlama modeli bilgilerine yer verilir.

Kapasite bilgilerinde: Yönetmelikte belirtilen tesisin türü ve sınıfı için öngörülen asgari nitelikleri sağlayacak şekilde tesiste yapılacak toplam oda ve yatak sayısı, yemek salonu, toplantı salonu ve gece kulübü gibi salonların metrekareleri ve bu metrekarelerin 1,2 metrekareye bölünmesiyle hesaplanılan salonun kişi kapasitesi, ayrıca tesiste yer alacak Amerikan bar, jimnastik salonu, anfitiyatro ve havuz gibi diğer kapalı ve açık düzenlemeler yer alır.

3) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: Geçici, süreli, şartlı verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı kabul edilmemektedir.

4) Ticaret Sicil Gazetesi: Ticaret sicil gazetesinde, faaliyet konuları arasında turizm işletmeciliğinin bulunması gerekir.

5) İmza Sirküleri

6) Vergi Levhası

7) Fikir Projesi (*) : Golf tesisleri, kongre ve sergi merkezleri, tatil merkezleri, eğlence merkezleri, temalı parklar ve turizm kompleksleri için fikir projesi hazırlanır. Diğer tesis türleri için bu zorunluluk bulunmamaktadır. Fikir projesi yerine Avan veya uygulama projesi de kabul edilir. Tesis hakkında genel olarak fikir verebilecek 1/200 ölçekte düzenlenmiş fikir projesinde; tesisin konumu, yakın çevresi ile ilişkisi, mimari kitlesel çözümü, mekânsal ilişkileri ve yapısal özelliklerine yer verilir.

8) Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı (*) : Tarihi özelliği nedeniyle özel belge talebinde bulunulan tesislerden Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı istenir.

9) Sağlık Bakanlığı Yazısı (*) : Termal turizmi tesislerinden, sağlık ve tedavi ünitelerinin Sağlık Bakanlığınca belirlenen yapı ihtiyaç programına uygun olduğunu gösteren belge istenir.

10) İsim Tescil Belgesi (*) : Tesisin adı, yetkili idareler tarafından tescil edilmiş ise tescile ilişkin belge verilir.

(*) İşaretli belgeler her tesis için zorunlu değildir.

 • Belge talep edilen tesisin tür ve varsa sınıfı için Yönetmelikte tanımlanmış asgari niteliklere ve tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikler bölümündeki hususlara uygun olarak yapılmış olması gerekmektedir.
 • Bakanlıkça incelenerek uygun bulunmuş talepler için, tesis mahallinde denetim yapılır. Denetim raporlarının da olumlu olması halinde, Genel Müdürlük onayının alınması ve belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını takiben turizm işletmesi belgesi düzenlenir. Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesislere işletme belgesi verilmesi, Değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.
 • Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislere ilişkin; denetim raporu sonucu veya gerekçeli değerlendirme kurulu kararı başvuru sahibine tebliğ edilir.

TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM İŞLETME BELGESİNE ÇEVRİLMESİ:

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Başvuru Dilekçesi: Matbu dilekçe formu (Örneği tarafımızca gönderilecektir) doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir; tesisin adı ve belge numarası, belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede, kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur.

2) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: Geçici, süreli ve şartlı gibi ifadelerle verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı kabul edilmemektedir.

3) Vergi Levhası

 • Bakanlığa belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci veya noterce tasdikli örnekleri verilir.
 • Belgelerde yer alan tesisin adı, adresi, ada-pafta-parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.
 • Yatırım belgesi alırken Bakanlığa verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler Bakanlığa ayrıca verilir.
 • Başvuru evraklarının uygun görülmesi durumunda başvuru sahibine tebligat tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde eksikliğin giderilerek uygun belgenin gönderilmemesi durumunda tesisin belge almaya esas olan niteliği kaybolmuş olacağından 2634 sayılı kanunun 34. maddesinin (E) bendi hükmü gereği belgesi iptal edilir.
 • Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislere ilişkin; denetim raporu sonucu veya gerekçeli değerlendirme kurulu kararı başvuru sahibine tebliğ edilir.
 • Yatırım belgeli olup işletmeye açılmış, ancak yatırım belgesi süresi sona ermiş olan tesislere gerekli evrakın gönderilmesi için altı ay süre verilir. Gönderilmemesi halinde tesisin belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı kanunun 34. maddesinin (E) bendi hükmü gereği belgesi iptal edilir.
 • Yapılan denetim sonucunda talebi uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.
 • Yapılan denetim sonucunda talebi uygun görülmeyen tesisler hakkında denetim raporu veya Değerlendirme Kurulu Kararı sonucuna göre işlem yapılır.
error: Korunan İçerik