Türkiye Atom Enerj. Kur. Belge

 

 

RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI CİHAZLARIN İTHAL (UYGUNLUK BELGESİ) İZNİ:

İlgili tebliğde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında, gümrük idarelerince Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun Uygunluk Yazısı  aranır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Nükleer madde ithal izni başvuru formu
 • 2 Nüsha orijinal imzalı, kaşeli fatura ya da proforma fatura
 • Ekipman/Bileşenin Sertifikası, Standart Belgesi (Konteynır/Ekipman bileşen özellikleri Türk Standartlarına (TS), bulunmaması halinde Uluslararası Standardizasyon Organizasyonuna (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Birliği (EU) standartlarına veya eşdeğer ulusal standartlara uygun olmalıdır.
 • İthal edilecek malzemelerin teknik özelliklerini gösteren belge/katalog
 • Banka dekontu (ithal izin ücreti, 2 nüsha banka ödendi belgesi)
 • Son kullanıcının resmi talep yazısı (son kullanıcının talep ettiği madde adı, miktarı, proje adı, proje amacı, projeden sorumlu kişi isim ve ünvanını içeren imzalı resmi yazı bulunmalıdır)
 • İthal izni verilebilmesi için kullanıcı adına veya kullanıcı tarafından Nükleer Madde Kullanma ve Bulundurma Lisansbaşvurusu yapılacaktır. Kullanma-Bulundurma lisansının olduğu durumlarda lisans belgesinin bir sureti eklenecektir.

RADYOAKTİF KAYNAK VE RADYOAKTİF KAYNAK İÇEREN CİHAZLARIN İTHAL BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Başvuru formu
 • Müracaat dilekçesi
 • İmzalı fatura/proforma fatura (2 nüsha)
 • Kaynak üretim sertifikası
 • Konteyner/cihaz sertifikası
 • İthal edilecek kaynaklı cihazın teknik kataloğu
 • Banka dekontu
 • İthalat yapılan firmalar ile kaynağın kullanıldıktan sonra yurtdışı edilmesi hususunda varılan mutabakat belgesi
 • İthal izni almak üzere kullanma ve bulundurma lisansına sahip kuruluşun kendisi tarafından başvuru yapılıyorsa aşağıdaki bilgilerin de başvuru ile birlikte kuruma gönderilmesi gerekmektedir;
 • Radyasyon kaynağını gümrükten çekip taşımasını yapacak kişi/kişilerin radyasyondan korunma ile ilgili almış oldukları eğitimi gösteren belge/belgeler ile özgeçmişleri.
 • Taşımada kullanılacak araç ve koruyucu ekipman bilgileri
 • Kullanılacak radyasyon ölçüm cihazı
 • Tehlike durum planı
 • İthal izni alınabilmesi için kullanıcı adına veya kullanıcı tarafından Kaynak veya Kaynaklı Cihaz İçin Kullanma ve Bulundurma Lisansbaşvurusu yapılacaktır. Kaynağın lisanslı bir cihaza gelmesi durumunda cihaza ait lisans belgesinin bir sureti eklenecektir.
 • Lisanslı bir cihaza sadece kaynak geliyorsa belirtilecektir.

X – IŞINI CİHAZLARININ İTHAL BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Başvuru formu
 • Müracaat dilekçesi
 • İmzalı fatura/proforma fatura (2 nüsha)
 • İthal edilecek kaynaklı cihazın teknik kataloğu
 • Banka dekontu (ithal izin ücreti)
 • Cihaz tüp ve özelliklerinin Türk Standartlarına (TS), bulunmaması halinde (ISO), (IEC), (EU) standartlarına veya eşdeğer ulusal standartlara uygunluğunu gösteren kalite belgesi
 • Sadece X – Işını Tüpü ithal edilecek ise, kullanılacağı cihaza ait kullanma – bulundurma lisans belgesinin bir sureti
 • Lisanslı bir cihaza sadece X – Işını Tüpü geliyorsa belirtilecektir.

RADYOAKTİF KAYNAK VE KAYNAK İÇEREN CİHAZLARIN YURTDIŞI/İHRAÇ EDİLMESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Başvuru Formu
 • Başvuru dilekçesi
 • Kaynağın ve taşıma kabının sertifikası
 • Banka dekontu (ihraç izin ücreti)
 • Kaynağa veya kaynaklı cihaza ait TAEK tarafından verilen ithal izni
 • Yurtdışı edilen firmanın geri alış yazısı

RADYOAKTİF MADDE İÇEREN PAKETLERİN GEÇİCİ DEPOLANMASI İÇİN “ANTREPOLARA GEÇİCİ DEPOLAMA UYGUNLUK BELGESİ” BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Başvuru dilekçesi
 • Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulmuş ve başvuru sahibi/kuruluş yetkilisi ve radyasyondan korunma sorumlusu tarafından imzalanmış, kaşelenmiş)
 • Radyoaktif madde içeren paketlerin geçici depolanacağı yere ait ölçekli plan (Örneği tarafımızca gönderilecektir.
 • Duvarların yapı malzemesi ve bitişik alanların kullanım amacı hakkında bilgi
 • Uygun bir şekilde doldurulmuş Acil Durum Planı (Örneği tarafımızca gönderilecektir)
 • Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen ruhsat/izin vb. belgelerin bir nüshası
 • Radyasyondan korunma sorumlusuna ait özgeçmiş, diploma ve radyasyondan korunma eğitim belgeleri
 • Banka ödendi belgesinin bir nüshası

RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMİ UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURUSU:

Başvuru Şartları: Uygunluk belgesi almak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na yapılacak başvurulardan önce, başvuru sahibinin yerine getirmiş olması gereken yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Hurda metallerin ergitilmesinin gerçekleştirildiği fabrikalarının, hurda malzemelerin tahmil ve tahliye işlemlerinin gerçekleştirildiği kıyı ve liman tesislerinin, depo ve yığın sahalarında bulunan kantar girişlerine veya kamyon ve TIR’ların tesise zorunlu giriş yaptığı yerlere Kurum uzmanlarının görüşleri doğrultusunda SRÖ (Sabit Radyasyon Ölçüm)cihazı/cihazlarının monte edilmesi,
 • SRÖ cihazının/cihazlarının bulunduğu yerlerde biri yedek olmak üzere toplam iki adet TRÖ (Taşınabilir Radyasyon Ölçüm) cihazının/cihazlarının çalışır halde bulundurulması,
 • SRÖ ve TRÖ cihazının/cihazlarının tedarikçi firma tarafından öngörülen süreler içerisindeki ölçüm ve ayarlarının (kalibrasyon) yaptırılması,
 • SRÖ cihazının alarm vermesi durumunda radyoaktivite bulaşmış malzeme veya kapalı radyoaktif kaynak içerdiğinden şüphe edilen aracın güvenli bir şekilde kontrolünün yapılması amacıyla fabrika, liman, depo veya yığın sahalarında olmak üzere tesis bazında “Karantina Sahası” oluşturulması,
 • Radyoaktivite bulaşmış malzemelerin veya kapalı radyoaktif kaynak içerdiğinden şüphe edilen malzemelerin geçici olarak depolanacağı “Geçici Depolama Yeri’nin oluşturulması,
 • “Radyasyon Alarmı Durumunda Yapılması Gerekenler” ile “Acil Durumlarda Yapılması Gerekenler” kapsamında talimatların ve gerekli irtibat bilgilerinin hazırlanmış olması ve SRÖ cihazının/cihazlarının kontrol ünitesinin bulunduğu yerlerde kolayca görülebilecek şekilde asılmış olmaları,
 • Her bir tesis (fabrika, liman, depo, yığın sahası vb.) için, biri asil, biri yedek olmak üzere en az iki “Radyasyondan Korunma Görevlisinin belirlenmesi,
 • Hurda ayıklama işinde çalışacak ilgili personelin, radyasyondan korunma görevlisinin sorumluluğunda radyasyondan korunma konusunda bilgilendirilmiş olması,

Gerekmektedir.

 • Toplam kapasitesi yıllık 20.000 (yirmi bin) tondan az olan tesislerde, etrafı tel örgü vb. ile çevrili, giriş ve çıkışları kilitli bir kapı ile sınırlandırılmış, girişinde uzaktan görünebilecek şekilde radyasyon uyarı işaret ve levhaları bulunan ve boyutları 1x1x1 metreden veya iç hacmi 1 metreküp ‘ten az olmayan daha küçük bir geçici depolama kuyusu teşkil edilebilir.
 • Toplam kapasitesi yıllık 100.000 (yüz bin) tondan az olan liman tesisleri ile toplam kapasitesi yıllık 20.000 (yirmi bin) tondan az olan diğer tesislerde “Karantina Sahası’nın oluşturulmasına gerek yoktur.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Radyasyon ölçüm sistemi uygunluk belgesi başvuru formu (Örneği tarafımızca gönderilecektir),
 • Şirket kuruluş ilanının olduğu ticaret sicil gazetesi, varsa şube açılışlarına dair ticaret sicil gazeteleri,
 • İmza sirküleri,
 • Taahhütname (Örneği tarafımızca gönderilecektir),
 • Tesis bazında SRÖ ve TRÖ cihazının/cihazlarının teknik dokümanları (Kurum tarafından üretilen cihazlar hariç)
 • Tesis bazında SRÖ ve TRÖ cihazı/cihazlarının, üretici firmalar tarafından belirlenen sürede yaptırılan geçerli ölçüm ayar (kalibrasyon) belgeleri,
 • Panel tipi SRÖ cihazlarının uygun şekilde işletilmesi ile ilgili tedarikçi firma tarafından ilgili personele eğitim verildiğine dair düzenlenmiş belgeleri,
 • Yıllık toplam ithalat ve toplam kapasite bilgileri veya raporları,
 • Tesis bazında radyasyondan korunma görevlilerine ait diploma fotokopisi (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarda, tercüme edilmiş sureti), özgeçmiş ve radyasyondan korunma kursu başarı belgeleri,
 • Tesis bazında ilgili (diğer) personelin isimleri ve radyasyondan korunma konusunda aldıkları bilgilendirmeleri gösterir belgeler,
 • Tesis bazında SRÖ cihazlarının, karantina sahalarının ve geçici depolama yerlerinin tesis içerisindeki yerlerini gösterir krokiler,
 • Banka ödendi belgesinin bir nüshası.
 • Yukarıda belirtilen belgelerle Kuruma başvurulmasını takiben Kurum uzmanları tarafından yerinde incelemeler yapılır.
 • Kurum uzmanları tarafından yerinde yapılacak incelemeler sonucunda tespit edilen eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Kurum gerekli gördüğü takdirde, söz konusu eksikliklerin giderildiğinin teyidi amacıyla yeniden yerinde inceleme yapabilir.
 • Bu incelemeler sonucunda yapılan değerlendirme neticesinde başvuru sahibine “Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Belgesi” verilir.
 • Kurum tarafından verilen belge, düzenleme tarihinden itibaren iki (2) yıl geçerlidir.
 • Belge sahibinin, belge geçerlilik süresinin bitiminden önceki üç (3) ay içerisinde Kuruma başvurması durumunda, yapılacak değerlendirme sonucuna göre belge yenilenebilir.
 • Kurum, belge sahibinin belge şartlarını yerine getirip getirmediğine dair yılda en az 1 (bir) defa olmak üzere, bu usul ve esaslar hükümleri çerçevesinde haberli veya habersiz uygun gördüğü tarihlerde inceleme ve tespitlerde bulunabilir.

 

error: Korunan İçerik