Tarife Kontenjanı (İthal Lisansı)

 

 

TARİFE KONTENJANI:

Tarife kontenjanı; belirli bir dönem itibariyle gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalat miktarını ifade eder. Başka bir deyişle; tarife kontenjanı ile uluslararası anlaşmalar çerçevesinde tek taraflı olarak ya da tercihli ticaret anlaşmaları uyarınca belirli ülkeler menşeli bir ürün ya da ürün grubunun muayyen bir miktar ve/veya değer için Bakanlar Kurulu’nca gümrük vergisi oranlarında indirim yapılır veya muafiyet sağlanır.

İthal Lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen belgeyi ifade eder.

TARİFE KONTENJANI TAHSİSAT YÖNTEMİ: Tarife kontenjanları listesinde “Tahsisat Yöntemi” sütunundaki;

 • “TTY” ibaresi, talep toplama yöntemi,
 • “EOTY” ibaresi, başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis yöntemi

İle ilgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

Talep Toplama Yöntemi (TTY): Başvuruların tarife kontenjanı dönemi başlangıcından önceki 1(bir) ay içerisinde yapıldığı ve başvuru döneminin bitmesini müteakip, tarife kontenjanı tahsisatı yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatının yapıldığı yöntemdir.

Başvuru Sırasına Göre Eşit Oranda Tahsis Yöntemi (EOTY): Başvurunun tarife kontenjanı dönemi içerisinde yapıldığı ve tarife kontenjanının, tarife kontenjanı tahsisi yapılabilecek nitelikteki başvuru sahibi firmalara, ilgili dağıtım kriterleri çerçevesinde başvuru sırası dikkate alınarak eşit miktarda tahsis edildiği yöntemdir.

Tarife Kontenjanı Tahsisatı Yapılacak Firmalar: Tarife kontenjanları listesinde “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütunundaki;

 • “Ü” harfi, üretim performansı olan sanayicilere,
 • “T” harfi, tüketim performansı olan sanayicilere,
 • “İ” harfi, geleneksel ithalatçılara

İlgili tarife kontenjanının tahsis edileceğini ifade eder.

TARİFE KONTENJANI TAHSİSATI İÇİN BAŞVURU VE BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI:

 • Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, ilgili listede yer alan tarife kontenjanlarından dağıtımı TTY’ne göre yapılacak olanlar için tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde, dağıtımı EOTY’ne göre yapılacak olanlar için ise tarife kontenjanı dönemi içerisinde İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları zorunludur.
 • Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, her tarife kontenjanı dönemi için; dağıtımı TTY’ne göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanı tahsisatı başvurusunda her defasında tam ve eksiksiz olarak; dağıtımı EOTY’ne göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında ise sadece ilk tarife kontenjanı tahsisatı başvurusunda tam ve eksiksiz olarak, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları zorunludur.
 • Ancak, dağıtımı EOTY’ne göre yapılacak olan tarife kontenjanlarına ilişkin her bir tarife kontenjanında her tarife kontenjanı döneminde firmalar adına yapılan ilk tarife kontenjanı tahsisatını müteakip aynı tarife kontenjanı tahsisatı için yapılacak başvuruda tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların; aşağıda belirtilen belgelerden her halükarda (1) ve (4) numaralı belgeler ve diğer belgelerden ise sadece geçerliliğini yitirmiş ve güncellenmesi gerekli olanlar ile birlikte İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvurulması zorunludur.
 • İlgili listede yer alan tarife kontenjanlarında, tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için aşağıda belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etme veya başvuru dönemi içerisinde müracaat etme şartı aranmaz.
 • İlgili listede yer alan tarife kontenjanlarının tahsisatı için yapılan başvurulara ilişkin eksiklikler tarife kontenjanı dönemi içerisinde tamamlanamaz ve eksikliklerin giderilmesi ile ilgili firmalara Genel Müdürlükçe bildirim yapılmaz. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlükçe başvuru belgeleri ile ilgili firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı bilgi ve belge talep edilebilir.
 • Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda ibraz edilen belgeler hiçbir surette iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.
 • İlgili listede yer alan ve TTY’ne göre yapılacak olan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.
 • İlgili listede yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılacak olan tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki ilk başvuru değerlendirmeye alınır. Ancak, aynı tarife kontenjanı döneminde daha önce aynı tarife kontenjanında adına düzenlenen en son ithal lisansı firma nüshasının aslını İthalat Genel Müdürlüğü’ne iade eden firmalara talepte bulunmaları durumunda, aynı tarife kontenjanında tahsisat yapılarak yeniden ithal lisansı düzenlenebilir.
 • Başvuru belgelerini tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya tarife kontenjanı başvuru dönemi içerisinde yapılmayan veya ilgili listede ilgili tarife kontenjanının karşısında “Tahsisat Yapılacak Firma Türü” sütununda belirtilen nitelikte olmayan firmalar tarafından yapılan veya ilgili Tebliğ hükümlerine istinaden adlarına ithal lisansı düzenlenmemesi hususunda yaptırıma tabi olan firmalar tarafından yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Listede yer alan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlara tahsis edilmesi durumunda diğer firmalarca söz konusu tarife kontenjanına ilişkin yapılmış başvurular olumsuz sonuçlandırılır. Listede yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan herhangi bir tarife kontenjanının tamamının tahsis edilmesini müteakiben söz konusu tarife kontenjanının tahsisatına ilişkin yapılan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

DAĞITIM KRİTERLERİ:

 • İlgili listede “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı” sütununda belirtilen miktar, söz konusu listenin “Tarife Kontenjanı Dönemi” sütununda tarife kontenjanının karşısında yer alan dönemde ilgili tarife kontenjanında, dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları için bir firmaya bir defada tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını; dağıtımı TTY’ne göre yapılan tarife kontenjanları için ise bir firmanın talep edebileceği ve bir firmaya tahsis edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarlarını belirtmektedir.
 • Firmalara başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılamaz.
 • Tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşların talepte bulunması halinde, listede yer alan tarife kontenjanlarının tamamı veya bir bölümü söz konusu kurum ve kuruluşlara tahsis edilebilir. Aksi durumda Genel Müdürlükçe belirlenecek dağıtım kriterleri çerçevesinde değerlendirmeye alınabilecek nitelikte başvuruda bulunan firmalara tahsis edilir.
 • Genel Müdürlükçe dağıtım kriterleri çerçevesinde yapılacak dağıtımda herhangi bir firmanın talep ettiği miktardan daha fazla tahsisat hakkı oluşması halinde, firmanın talep ettiği tarife kontenjanı miktarının tamamının tahsisatı yapılır ve tahsisat hakkının talep edilen miktarı aşan kısmı, her defasında talep edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla tahsisat hakkı oluşan firma(lar) hariç tutularak diğer firmalar arasında aynı kriterlerle yeniden dağıtılarak tahsis edilir.
 • Listede yer alan tarife kontenjanları tahsisatı için yapılan ve değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, tahsis edilebilecek toplam tarife kontenjanı miktarıyla aynı veya daha düşük olması halinde talepler aynen karşılanır ve tahsisatı yapılmayan tarife kontenjanı miktarının dağıtımı yayımlanacak yeni bir Tebliğ ile yapılabilir.
 • Listede yer alan ve dağıtımı EOTY’ne göre yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin başvurular, Genel Müdürlük genel evrak ve kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınarak, aynı tablonun “Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı” sütununda ilgili tarife kontenjanının karşısında yer alan miktarı aşmamak üzere, sırasıyla sonuçlandırılır. Ancak tarife kontenjanı başvuru döneminin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içerisinde yapılan başvurularda talep edilen toplam miktarın o madde için açılmış toplam tarife kontenjanı miktarını aşması durumunda, sadece bu talepler toplam tarife kontenjanının eşit şekilde tahsis edilmesiyle karşılanır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

A – Tüm Başvurular İçin İbrazı Gereken Belgeler:

 • Başvuru Formu(Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış ve imza sahiplerinin ad ve soyadlarının açıkça yazılmış olması ve her başvuruda ibraz edilmesi gerekmektedir – Örneği tarafımızca gönderilecektir.)
 • İmza sahiplerinin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunu kanıtlayan imza sirkülerinin veya imza beyanlarının aslı veya noter onaylı sureti (Başvuru tarihinden geriye doğru üç ay içerisinde düzenlenmiş / onaylanmış olması gerekmektedir.)
 • Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicil memurlukları tarafından onaylı örneği veya firma/esnaf-sanatkârın unvanının yer aldığı Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter veya esnaf ve sanatkarlar odaları veya esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü tarafından onaylı örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin/esnaf ve sanatkarlar sicil gazetesinin her birinin ibrazı gerekmektedir.)
 • Aynı tarife kontenjanı döneminde, aynı tarife kontenjanı için yeniden başvuruda bulunan firmalar için, söz konusu tarife kontenjanına ilişkin firma adına düzenlenen En Son İthal Lisansınınaslı.

Tarife kontenjanları listesinde yer alan “Tarife Kontenjanı Kod No” sütununda, yanında (*) işareti bulunan maddeler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan ve tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firma adına düzenlenmiş Uygunluk Yazısının aslı (Başvuru tarihinden geriye doğru üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

B – Sanayici Vasfı İle Müracaat Edecekler İçin İbrazı Gereken Ek Belgeler:

 • Tarife kontenjanı talebi yapılan madde ile ilgili üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren geçerli Kapasite Raporu’nun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından tasdik edilmiş sureti (Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru en fazla üç ay içerisinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir – Kapasite raporunun aslı veya noter onaylı sureti kabul edilmeyecektir.)
 • Sadece talep toplama yöntemine göre dağıtılan tarife kontenjanlarına müracaat eden firmalar tarafından ibraz edilmek üzere, firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ile yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu(Ekine formu tasdik eden YMM’nin bağlı bulunduğu YMM’ler Odasından alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Faaliyet Belgesi” nin eklenmiş olması gerekmektedir – Faaliyet formu örneği tarafımızca gönderilecektir.)

İthal Lisansı Düzenlenmesi:

 • Yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ithal lisansı düzenlenir. İlgili Tebliğlerin özel hükümleri saklı kalmak kaydıyla herhangi bir tarife kontenjanı tahsisatına istinaden sadece bir ithal lisansı düzenlenir. Ancak tahsisat önceliği bulunan kurum ve kuruluşlar için talepte bulunulması durumunda bir tarife kontenjanı tahsisatına istinaden birden fazla ithal lisansı düzenlenebilir.
 • İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Genel Müdürlükte kalmak üzere 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

İthal Lisansı Kullanımı:

 • Firmalar adına düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılmaz.
 • İlgili Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.
 • İthal lisansının firma tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
 • İlgili Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.
 • İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.
 • İthal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddelerin ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine göre gümrük idaresine ibrazı gereken belgelerin firma tarafından ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
 • İthal lisansı kapsamında yapılan ithalatta yükümlü tarafından ithal lisansının tarih ve sayısının gümrük beyannamesinin ilgili bölümüne kaydedilmesi zorunludur.

İthal Lisansının Revizesi: İthal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri İthalat Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

İthal Lisansının Zayii: İthal lisansının zayii (kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu tevsik eden ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Genel Müdürlükçe ‘Zayiinden dolayı yeniden düzenlenmiştir’ şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

İthal Lisansının İadesi: İlgili Tebliğlerin özel hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı firma nüshasının geri iade edilmesi zorunlu değildir.

Genel Müdürlüğe iade edilen ithal lisansı hiçbir suretle firmalara geri verilmez. 

 

error: Korunan İçerik