Kullanılmış Komple Tesis İthalatı

 

 

KULLANILMIŞ KOMPLE TESİS İTHALATI:

Komple tesis ithalatı sadece Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde mümkündür. Yatırım teşvik belgesi alınması halinde; Gümrük Vergisi, KDV ve KKDF ödemeden kullanılmış komple tesis ithalatı yapılabilir.

Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthali:

  • Bölgesel ve sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak;
  1. İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan “Eski, Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri doğrultusunda ithali mümkün olan makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç)
  2. İthalat rejimi kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat,

Teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.

Kullanılmış Komple Tesisler:

  • Ekonomi Bakanlığı’nca proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.
  • Kullanılmış komple tesislerin (karayolu nakil vasıtaları hariç) ithaline yönelik talepler, Bakanlıkça, ülke ekonomisine katkısı, katma değeri, istihdama etkisi, makine parkının teknolojik ve ekonomik ömrü gibi esaslar dikkate alınmak suretiyle proje bazında değerlendirilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen kullanılmış komple tesisler; yatırım konusuna bağlı olarak yardımcı tesislerden bağımsız, bir mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya teşvik belgesinde kayıtlı üretimi yapabilecek bir veya birden fazla makine ve teçhizattan da oluşabilir. Komple tesisler, bir firmaya ait tek bir tesisteki makine ve teçhizatları kapsayabileceği gibi, aynı firmaya veya iştiraklerine ait farklı tesislerdeki makine ve teçhizatlardan da oluşabilir. Ancak, farklı firmalardan temin edilen münferit makine ve teçhizatlar ile tesis oluşturulamayacağı gibi, söz konusu tesislerin revizyon ve ticareti ile iştigal eden firmalardan da ithalat yapılamaz.

Kullanılmış Komple Tesis Taleplerinin Değerlendirilebilmesi İçin Yatırımcıların;

  1. Tesise ait makine ve teçhizatların imal yıllarını da gösterir dökümlü proforma fatura asılları,
  2. Tesisin bulunduğu ülke veya eyaletteki ticaret ve/veya sanayi odasınca veya görevli kamu kuruluşlarınca tesisin alınacağı firmanın iştigal konusunu gösteren yazı,
  3. Tesisin bulunduğu ülke veya eyaletteki ticaret ve/veya sanayi odasınca veya görevli özel veya kamu kuruluşlarınca onaylanmış model ve imal yıllarını da içerecek şekilde tesisi oluşturan makine ve teçhizatları, tesisin ekonomik ve teknolojik olarak çalışabilecek durumda olup olmadığını belirten onaylanmış belge (bu belgenin İngilizce dışındaki yabancı dillerde hazırlanmış olması halinde yeminli tercüme bürolarına yaptırılmış tercümeleri de istenir) ile birlikte Bakanlığa başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Belgelerdeki onayların, belirtilen yetkililere ait olduğunun ilgili ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca da tasdik edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’deki Serbest Bölgelerden Kullanılmış Komple Tesis İthal Edilmek İstenmesi Halinde;

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınmış mevcut tesisin faaliyet ruhsatı ile tesisin ülke içerisine ithalinde serbest bölgeler mevzuatı açısından herhangi bir sakınca bulunmadığına ilişkin uygunluk yazısının Müsteşarlığa ibrazını müteakip, tesisin ekonomik ve teknolojik olarak çalışabilecek durumda olup olmadığını belirten onaylanmış belge aranmaksızın Müsteşarlık elemanlarınca kullanılmış komple tesisin bulunduğu serbest bölgede yapılacak ekspertiz neticesinde düzenlenecek rapora göre ithal izni verilebilir.

NOT:

  • Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve vinç hizmetleri yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemez.
  • Kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması veya ilgili tebliğin 30 uncu madde hükmü saklı kalmak üzere satılması halinde sağlanan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Söz konusu makine ve teçhizat, kullanılmış komple tesis kapsamında temin edilmiş ise 4 ay içerisinde ihraç edilir veya gümrüklerce yapılacak tüm masraflar yatırımcı tarafından karşılanmak suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüklere terk edilir.

 

error: Korunan İçerik