Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrol Belgesi

 

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK  BAKANLIĞI’NIN KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT İZNİ (ÖN BİLDİRİM – KONTROL BELGESİ – UYGUNLUK YAZISI) İŞLEMLERİ:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimlerine İlişkin Tebliğ eki listelerde (Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7) yer alan ürünlerin ithalatında; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Uygunluk Yazısı düzenlenir.

Uygunluk Yazısı;

 1. Ek-1/A ve Ek-1/B kapsamı ürünler için ithalatın yapılacağı gümrük idaresine,
 2. Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de yer alan ürünler için ithalatçıya iletilir.
 3. İlgili Tebliğin Ek-1/A, Ek-3, Ek-4, Ek-5 listelerinde yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca onaylanan Kontrol Belgesiaranır.
 4. İthal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her bir ithalat için tek bir Uygunluk Yazısı düzenlenir.
 5. Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli Uygunsuzluk Yazısıdüzenlenir.

Kontrol Belgesi Alınması İçin:

Kontrol Belgesi Formu, Proforma Fatura veya Fatura ile ürünün özelliğine göre  Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurulur.

Kontrol Belgesinin Süresi;

 1. Ek-1/A kapsamı ürünler için 4 ay,
 2. Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 kapsamı maddeler için 6 aydır.
 • Ek-1, Ek-2/A,B listelerinde yer alan 01.02 pozisyon numaralı damızlık olan ve olmayan canlı sığırlar, 01.04.10 pozisyon numaralı damızlık olan ve olmayan canlı olmayan sığırlar, 01.04.10 pozisyon numaralı damızlık olan ve olmayan canlı koyunlar, 02.01 pozisyon numaralı taze veya soğutulmuş sığır etleri, 02.02 pozisyon numaralı dondurulmuş sığır etleri ile biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler hariç, diğer maddeler için düzenlenen Kontrol Belgelerine istinaden yapılacak ithalat bir defada gerçekleştirilir.
 • Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na Uygunluk Yazısı başvurusunda bulunulmuş, ancak başvuru sonuçlandırılmadan Kontrol Belgesi süresi dolmuş olan ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.

Ön Bildirim: Tebliğ eki listelerden;

 • Ek-1/A ve Ek-1/B’de belirtilen ürünler için, “Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik”,
 • Ek-2’de belirtilen ürünler için, “Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik”,

Hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.

Veteriner Giriş Belgesi:

Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Ek-1/A ve Ek-1/B kapsamı ürünler için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

Muafiyetler:

 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabi olması ve uygunluk yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek-1/A’da yer alan ve “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin” 27 nci maddesikapsamındaki ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

27 nci madde; Bakanlık, hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili karantina hükümleri saklı kalmak şartıyla ticari amaçla kullanılmayacak olan,

 • Yabancı devlet başkanları ile beraberindekiler tarafından, bulundukları süre içinde kullanılmak veya tüketilmek üzere getirilen,
 • Diplomatik veya konsüler temsilciliklere ait,
 • Bilimsel amaçlar, sergiler, sportif ve kültürel faaliyetler için getirilen,
 • Olağanüstü hallerde hibe olarak gönderilen,
 • Numune olarak gelen,

Gıda ve yemin ülkeye girişinde istisnai uygulamalar yapabilir.

Diğer İthal edilmek istenen ürünlerin;

 1. Ek-2, Ek-5 ve Ek-6 listelerinde yer alan ürünlerin laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması,
 2. Ek-6 kapsamı ürünlerin bitki koruma ürünü hammaddesi sanayiine verilmeyecek olması,
 3. Ek-2 ve Ek-4 listelerinde yer alan, karşılarında kullanım amacı belirtilen ürünlerin, bu amaçlar ile hayvan sağlığı ve beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması ve zirai karantina kontrolüne tabi olmaması,
 4. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması,

Durumlarında Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.

 • İlgili Tebliğ eki listelerde bulunan bazı GTİP kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin (2011/7) SayılıTebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Yine ilgili Tebliğ eki listelerde bulunan bazı GTİP kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatnameningümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

GIDA MADDELERİ İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ KONTROL İŞLEMLERİ:

 • İlgili tebliğin Ek-1/A, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 sayılı listelerinde yer alan ürünler Kontrol Belgesine tabidir.
 • İlgili tebliğin Ek-1/B, Ek-2, Ek-6 ve Ek-7 sayılı listelerinde yer alan ürünlerde Kontrol Belgesi aranmaz.

KONTROL BELGESİ ONAYI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Genel olarak Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında gerekli belgeler şunlardır:

 • Dilekçe
 • Faaliyet Belgesi
 • Kontrol Belgesi Formu
 • Proforma Fatura veya Fatura
 • Bileşen Listesi
 • Spesifikasyon / Özellik Belgesi
 • Ürün Etiketi / Etiket Taslağı
 • Sertifika / Örnek Sertifika / Sertifika Taahhütnamesi
 • Hayvan hastalıkları nedeniyle gerekli görüldüğünde ek sertifikalar
 • Ürünün dahilde işleme, hariçte işleme, tarife kontenjanı, yatırım teşvik ve hak ediş kapsamında ithalatının yapılması durumunda ilgili belgeler.

Ürün Grubuna Göre Gerekli Belgeler:

İşlenmemiş ve sadece bir bileşenden oluşan ürünler; Hububat, Bakliyat, Yaş Meyve ve Sebze, Sert Kabuklu Meyveler, Yağlı Tohum ve Meyveler vb.

 • Dilekçe
 • Faaliyet Belgesi
 • Kontrol Belgesi Formu
 • Proforma Fatura

Süt Ürünleri (tereyağı, süt tozu, peynir vb.), Et Ürünleri, Yumurta Ürünleri;

 • Dilekçe
 • Faaliyet Belgesi
 • Kontrol Belgesi Formu
 • Proforma Fatura veya Fatura
 • Bileşen Listesi
 • Spesifikasyon / Özellik Belgesi (Ulusal mevzuatı olmayan ürünlerde)
 • Ürün Etiketi / Etiket Taslağı
 • Örnek Sertifika / Sertifika Taahhütnamesi

Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar (Bebek mamaları – bebek formülleri, devam mamaları – devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları, kilo verme amaçlı enerjisi kısıtlanmış gıdalar, sporcu gıdaları, karbonhidrat metabolizması bozukluğu olanlara ‘diyabetliler’ yönelik gıdalar, Glütensiz gıdalar), Gıda Takviyeleri; 

 • Dilekçe
 • Faaliyet Belgesi
 • Kontrol Belgesi Formu
 • Proforma Fatura veya Fatura
 • Bileşen Listesi
 • Spesifikasyon / Özellik Belgesi (Ulusal mevzuatı olmayan ürünlerde)
 • Ürün Etiketi / Etiket Taslağı
 • Sertifika / Sertifika Taahhütnamesi

 Enerji İçecekleri, Alkolsüz İçecekler, Alkollü İçecekler, Meyve Suları, Dondurulmuş ve Kurutulmuş Ürünler, Meyve ve Sebze Müstahzarları, Değirmencilik Ürünleri, Pastacılık Ürünleri, Şeker ve Şekerlemeler, Çay, Kahve, Baharatlar, Kakao ve Kakao Ürünleri, Çikolata ve Çikolata Ürünleri, Bitkisel Çaylar, Bitkisel Yağlar, Margarinler vb.

 • Dilekçe
 • Faaliyet Belgesi
 • Kontrol Belgesi Formu
 • Proforma Fatura veya Fatura
 • Bileşen Listesi
 • Spesifikasyon / Özellik Belgesi (Ulusal mevzuatı olmayan ürünlerde)
 • Ürün Etiketi / Etiket Taslağı
 • Sertifika / Sertifika Taahhütnamesi

Belgelerin Tanımları:

Bileşen Listesi: Üretici veya ihracatçı tarafından düzenlenen, gıda maddesinin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı maddelerini gösteren belge

Bitki Sağlık Sertifikası: İşlenmemiş veya bitki özelliğini kaybetmeyecek kadar basit bir işlem geçirmiş, bitkisel orijinli gıdalar için düzenlenen, ihracatçı ülke ve/veya orijin ülkenin yetkili resmi makamlarınca onaylanmış sertifika

Etiket / Etiket Taslağı: Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren ve gıda ile birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bildirimi

Faaliyet Belgesi: Firmanın ithalini talep ettiği gıda maddeleri veya gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri kapsayacak şekilde, resmen faaliyette olduğunu gösteren belge

Sertifika: Ürünün güvenliğini gösteren ve hayvansal ürünlerde, üründe kullanılacak hammaddenin elde edildiği hayvanların bulaşıcı veya salgın hayvan hastalıklarından ari olduğunu gösteren orijin ülke ve/veya yükleneceği ülkenin yetkili resmi makamlarınca onaylanmış sertifika

Spesifikasyon / Özellik Belgesi: İhracatçı veya üretici tarafından düzenlenen, ürünün özelliklerini gösteren belge

Türkçe Etiket: Türk Gıda Kodeksinin etiketleme ile ilgili kurallarına uygun olarak düzenlenmiş ve ürünün ambalajı üzerindeki etiket

Üretici Firma Beyanı: Üretici tarafından düzenlenen, ürünün gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerle ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uygun üretildiğine dair beyan

Yaş Sertifikası: Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde olgunlaşma süresi gerektiren ürünlerde olgunlaşma süresini gösteren belge

İTHALAT AŞAMASINDA GEREKLİ BELGELER:

 • Onaylanmış Kontrol Belgesi ve Ekleri
 • Gümrük Giriş Beyannamesi
 • Yaş Sertifikası
 • Sertifika (Kontrol Belgesi onaylanması aşamasında ibraz edilmemişse)
 • Etiket Taahhütnamesi

 

 

error: Korunan İçerik