Dahilde İşleme Tanımlar ve Açıklamalar

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

TANIMLAR:

 1. Aracı İhracatçı

  Dahilde işleme izin belgesinde/dahilde işleme izninde taahhüt edilen ihracatı, belge/izin sahibi firmadan tedarik ettiği şekliyle gerçekleştiren belge/izin sahibi olmayan firmaya denir.

 2. Asıl İşlem Görmüş Ürün

  Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünü ifade eder.

 3. A.TR Dolaşım Belgesi

  Türkiye veya toplulukta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokolde öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belge.

 4. Belge Süresi

  Dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi ifade eder.

 5. Belge Süresi Sonu

  Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son günü.

 6. Dahilde İşleme izin Belgesi

  İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata veya yurt içi alımlara imkan sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belge.

 7. Dahilde İşleme İzni

  İhraç amacıyla gümrük muafiyetli ithalata imkan sağlayan ve gümrük idaresince verilen izin.

 8. Değişmemiş Eşya

  İşlem görmemiş ithal eşyası.

 9. Döviz Kullanım Oranı

  Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını ifade eder.

 10. Elektronik Ortam

  Bakanlık web sayfası üzerinden ulaşılan ve dahilde işleme izin belgesi ile ilgili tüm işlemlerin yapılabildiği ortam.

 11. Eşdeğer Eşya

  İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde ithal eşyasının yerine kullanılan ve ithal eşyası ile GTİP, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımda bulunan eşyayı ifade eder. 

 12. Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması

  Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı veya serbest bölgelere ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesini ifade eder.

 13. Fire

  İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıkları ifade eder.

 14. Gümrük Rejimi

  Serbest dolaşıma giriş rejimi, transit rejimi, gümrük antrepo rejimi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi veya ihracat rejimini ifade eder.

 15. İhracatçı

  Yan sanayiciye ithal eşyasından işlem görmüş ürün ürettiren ve bu ürünün ihracatını kendisi veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren imalatçı olmayan dahilde işleme izin belgesi sahibi firma.

 16. İkincil İşlem Görmüş Ürün

  İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürün.

 17. İmalatçı-İhracatçı

  İşlem görmüş ürünün tamamını veya bir kısmını üreten ve bu ürünün ihracatını kendisi veya aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekleştiren dahilde işleme izin belgesi sahibi firma.

 18. İşlem Görmüş Ürün

  İşleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl veya ikincil işlem görmüş ürünü ifade eder.

 19. İşleme Faaliyeti

  Eşyanın montajı, kurulması ve diğer eşya ile birleştirilmesi dahil olmak üzere işçiliğe tabi tutulması, işlenmesi, yenilenmesi, düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi ile işleme sırasında tamamen veya kısmen tüketilse dahi işlem görmüş ürünün bünyesinde bulunmayan ancak, bu ürünün üretilmesini sağlayan veya kolaylaştıran önceden belirlenmiş bazı eşyanın kullanılmasını ifade eder.

 20. İşlenmiş Tarım Ürünleri

  İthalat Rejimi Kararının III sayılı listesinde yer alan ve bünyesinde temel tarım ürünlerini (hububat, şeker ve süt) bulunduran ürünleri ifade eder.

 21. İşletme Malzemesi

  İşletme malzemesi; işleme faaliyetleri sırasında tamamen veya kısmen tüketilseler dahi, ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ancak ürünün bünyesinde yer almayan ve sabit tesislerin çalışabilir durumda olmasını temin eden (enerji ve yakıt hariç), yatırım malı makine ve teçhizat niteliğinde olmayan malzeme.

 22. İthal Eşyası

  İşlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile işlem görmüş ürünün bünyesinde yer almamakla birlikte çalışmasını sağlayan madde (yakıt ve yağ dahil) ya da hizmetin devamını sağlayan madde (yedek parça vb.) ambalaj ve işletme malzemesini ifade eder. 

 23. İzin Süresi

  Dahilde işleme izni üzerinde kayıtlı bulunan ve izin kapsamında ithalat veya ihracat işlemlerinin gerçekleştirilerek tüm istisnaların uygulanacağı dönem.

 24. İzin Süresi Sonu

  İzin süresi bitiminin rastladığı ayın son günü. 

 25. Menşe İspat Belgeleri

  Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmak üzere ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen ve malın menşeini belirleyen EUR.1 dolaşım sertifikası, EUR-MED dolaşım sertifikası, EUR-MED fatura beyanı.

 26. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi

  Gümrük mevzuatı çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen belge.

 27. Önceden İhracat

  İthal eşyasının şartlı muafiyet sisteminde ithal edilmesinden önce, eşdeğer eşyadan elde edilmiş işlem görmüş ürünün ihraç edilmesini ifade eder.

 28. Önceden İthalat

  İşlem görmüş ürünün ihracından önce bu ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşyanın ithalini ifade eder.

 29. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu

  Avrupa’da, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün Kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemi.

 30. Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu

  Avrupa’da ve Akdeniz Havzasında, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünün Kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemi.

 31. Sanayi Ürünleri

  Tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri dışındaki tüm ürünleri ifade eder.

 32. Serbest Bölgeler

  Türkiye Gümrük Bölgesi üzerindeki serbest bölgeler.

 33. Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya

  4458 sayılı Gümrük Kanununun 18 inci maddesine göre, tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilen ve bünyesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan ithal edilen girdileri bulundurmayan veya şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşyadan elde edilen ve tabi olduğu rejim hükümleri uyarınca özel ekonomik önem taşımadığı tespit edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak ithal edilen veya Türkiye Gümrük Bölgesinde yukarıda belirtilen eşyadan ayrı ayrı veya birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı ifade eder.

 34. Tarım Ürünleri

  İthalat Rejimi Kararının I ve IV sayılı listelerinde yer alan ve toprakta veya yeni üretim teknikleri ve teknolojileri kullanarak topraksız ortamda yetiştirilen bitkisel ürünler, hayvancılık, balıkçılık ile diğer su ürünleri ve bunların ilk işleme tabi tutulmuş şekillerini ifade eder.

 35. Tedarikçi Beyanı

  A.TR dolaşım belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası veya EUR-MED dolaşım sertifikası ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile AB arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu kapsamı eşyanın tercihli menşeini gösteren belge.

 36. Ticaret Politikası Önlemleri

  İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemler.

 37. Üçüncü Ülke

  Avrupa Birliğine üye ülkeler dışındaki ülkeler.

 38. Vergi

  Eşyanın ithali ve ihracında tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri ifade eder.

 39. Verimlilik Oranı

  Belirli miktardaki eşyanın işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün miktarı veya yüzde oranını ifade eder.

 40. Yan Sanayici

  Dahilde işleme izin belgesinde taahhüt edilen ihraç ürününün tamamını ya da bir kısmını üreten, belgede/izinde kayıtlı ancak belge/izin sahibi olmayan firmayı ifade eder.

 41. Grup Firması

  Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya diğer grup firmaları veya iştirakleri vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari % 50 oranında hisseye veya asgari % 50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari % 50’sini seçme hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari % 50’sine sahip olduğu işletme.

 42. Başlamış İşlem

  Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olmasını ifade eder.

 43. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

  Gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan veya emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen sertifika. 

error: Korunan İçerik