TSE-CE İşareti Uygunluk Belgesi

 

CE İŞARETİ UYGUNLUK BELGESİ:

CE İşareti; bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliği’nin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması konularında oluşturmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel kriterlerine uygun olduğunu gösterir. Ürün direktifleri; hangi ürünün ne tür temel kriterleri karşılaması gerektiğini ve/veya hangi performans seviyesinde olması gerektiğini belirler.

Bu doğrultuda, ilgili tebliğde yer alan ekli tabloda belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren, ithal edilecek ürünlerin tabi bulundukları Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.

Riskli Ürün Listelerinin Tespiti:

İthalat denetimlerinin yapılmasını teminen riskli ürün listeleri Yetkili Kuruluş ile Ekonomi Bakanlığı’nca belirlenir. Ekonomi Bakanlığı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) tarafından bu listeler Gümrük Müsteşarlığı’na ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’ne bildirilir.

 • TR Belgesini haiz AB üyesi ülkeler veya Türk menşeli olanlar hariç olmak üzere, ithal edilmek istenilen ekli tabloda belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren riskli ürünlerin ithalat denetimleri ilgili Yönetmeliklere uygun olarak, Yetkili Kuruluş adına TSE tarafından gerçekleştirilir.
 • Tebliğ kapsamında bulunan ürünlerin ithalatı için, ithalatçı veya temsilcisi TSE’nin en yakın mahalli temsilciliğine başvurur.
 • İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir. Ürünün güvenliğinden veya ilgili Yönetmeliğe uygunluğundan ciddi şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulabilir.
 • TSE tarafından yapılan denetimlerde, ürünün ilgili teknik mevzuatına uygun olduğunun tespit edilmesi halinde Uygunluk Yazısıdüzenlenir ve yazı ilgili gümrük idaresine gönderilerek, keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.
 • Uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, gerekçeli Uygunsuzluk Yazısıdüzenlenir ve yazı ilgili gümrük idaresine gönderilerek keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.
 • İlgili denetimler, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz. Aynı zamanda geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilen ürünlere de uygulanmaz.

Özel Durumlar:

 • Bu tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından Sanayi Sicil Belgesinin verildiği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvurulur. İthal edilmek istenen ürünlerin tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edilebileceğine dair Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü yazısı ilgili gümrük müdürlüğüne iletilir.
 • Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren sanayicilerin üretmiş oldukları ürünlerin ithalatında, ürünlerin ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu belirten AT Uygunluk Beyanıve/veya Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde, ürüne ait belgelerin TSE’ne sunulması halinde ilgili firmaya düzenlendiği tarihten itibaren 12 ay süreyle geçerli olmak üzere Uygunluk Yazısı verilir ve aynı ürün müteakip ithalatlarda kontrole tabi tutulmaz.
 • Gümrük idarelerince, ithalatçının AB üyesi ülkeler ve Türk menşeli olarak beyan ettiği A.TR belgesini haiz ürünler için uygunluk yazısı ya da kapsam dışı yazısı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Başvuru Formu (örneği tarafımızca gönderilecektir)
 • Bilgi Formu (örneği tarafımızca gönderilecektir)
 • Fatura veya Proforma Fatura
 • İmza Sirküleri veya Vekâletname Sureti
 • AT Uygunluk Beyanı (İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte)

Aşağıdaki Belgelerden Biri;

 • Antrepo Beyannamesi
 • Özet Beyan
 • Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)

 

error: Korunan İçerik